ÚPLNÁ PRACOVNÍ VERZE (červenec 2013): ke stažení

 

ÚVOD DO METODIKY MANŽELSKÉHO, RODINNÉHO, PARTNERSKÉHO A DALŠÍHO VZTAHOVÉHO PORADENSTVÍ 2009-2013

 

Metodika jako základní dokument umožňuje AMRP plnit všechny čtyři deklarované cíle:

  • spoluvytvářet koncepci oboru manželského a rodinného poradenství;

  • udržovat a zvyšovat profesní kompetence odborníků působících v manželském a rodinném poradenství;

  • chránit profesní zájmy svých členů a chránit klienty před nekvalifikovaným působením;

  • reprezentovat obor směrem k odborné a laické veřejnosti.

 

Metodika:

  • slouží jako opora

pro poradce i klienta při vstupu do nových situací; pro autosupervizi; pro supervizory při vstupu do oboru[1]

  • slouží jako ochrana

poradce, klienta, a integrity oboru; zvyšuje klientovu důvěru;

  • představuje vodítko praxe „lege artis“

a jako taková podporuje poradcovu profesionalitu a zvyšuje poradcovo bezpečí a jistotu při práci i její reflexi; je základem profesní identity pro výkon role;

  • vytváří společné pole pro dorozumění i porozumění,

neboť vychází ze společenského kontextu; pomáhá porozumět si a najít společný jazyk i přes generace, jednotlivé školy a oblasti aplikace poradenství; je provázána se standardy oborů a zčásti je nahrazuje pro situaci poradců, kteří se v kontextu standardů kvality (sociálních služeb) nepohybují;

  • spoluvytváří prestiž oboru.

 

Metodika je souhrnem doporučených postupů. Jsme si vědomi toho, že život může přinášet různé situace a v tomto směru být bohatší. Pokud doporučené postupy překračujeme, měli bychom si této skutečnosti být vědomi a mít ji řádně zdůvodněnou. K tomu nám může napomoci intervize či supervize.

 

Manželské, rodinné, partnerské a další vztahové poradenství (dále v textu jen vztahové poradenství) má společný základ s poradenstvím v pomáhajících profesích obecně (například v etických zásadách, ve vedení rozhovoru, v zodpovědném zacházení s informacemi a poznatky). Vychází z rozpoznaných potřeb jednotlivců a systémů, spolupracuje s nimi aktivně mj. využitím informací, poznatků a rad, a podporuje jejich samostatnost. Poradenství obecně je jednou z odborných pomáhajících činností v rámci vyjádřeného smluvního vztahu mezi poradcem, jeho protějškem a hodnotovým (společenským) prostředím; smlouva se zaměřuje na podmínky a cíle setkání a na zodpovědnosti jednotlivých smluvních stran.

Poradenství se svými cíli liší od krizové intervence, koučování, doprovázení, pastorace, mediace, psychoterapie; zároveň s těmito formami hraničí, někdy na ně navazuje či se s nimi částečně prolíná.

 


[1] Ediční poznámka – Metodika se snaží vyhnout generickému maskulinu, tedy výhradnímu užívání mužského rodu (poradce, klient), který může zneviditelňovat to, že v poradenství pracuje řada poradkyň (pro které je metodika určena také) a využívá ho řada klientek. V textu se proto sice často držíme tradičního úzu, ale někdy ho měníme používáním (důsledným, či alespoň náznakovým) obou rodů. Motivací pro takový krok byla jednak praktičnost při tvorbě metodiky a jejím čtení, ale zároveň zachycení plurality rovnocenných alternativ.